Openingstijden van 7.30-17u | T: +31 (0)73-6.24.24.24

Raam
Insectenwering
Bettio
IJzerwaren
Artiteq
ELement
 • Home
 • Algemene voorwaarden van Schadébo B.V.

Algemene voorwaarden van Schadébo B.V.

1. Algemene bepalingen.

 1. Op al onze offertes, aanbiedingen en leveringen en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn deze voorwaarden, hierna te noemen Algemene Voorwaarden, van toepassing. Afwijking van deze Algemene Voorwaarden kan slechts tegen ons worden ingeroepen, wanneer wij schriftelijk met deze afwijking hebben ingestemd. 
 2. Zulks geldt ook voor door de afnemer gehanteerde Inkoopvoorwaarden. Ook deze kunnen slechts aan ons worden tegengeworpen, als wij schriftelijk hebben ingestemd met de toepasselijkheid ervan op de met ons gesloten overeenkomsten. 

2. Totstandkoming overeenkomst.

 1. Al onze aanbiedingen, op welke wijze dan ook gedaan, zijn vrijblijvend. Wij zijn te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van redenen geplaatste orders/bestellingen te weigeren. 
 2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat wij de bestelling/order hebben bevestigd, of op het moment dat wij met de uitvoering ervan een aanvang hebben gemaakt. Dit geldt ook voor wijzigingen of bijkomende afspraken. 
 3. De door ons genoemde levertijden worden bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. Overschrijding van de levertijden geeft de afnemer geen recht op opschorting van enige verplichting of ontbinding van de overeenkomst of van enige andere door de afnemer met ons gesloten overeenkomst. Evenmin heeft de afnemer bij overschrijding van de levertijden recht op enige schadevergoeding. 

3. Prijzen.

 1. De prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, exclusief btw. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst lonen en/of kosten wijzigen, zijn wij gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen.

4. Uitvoering overeenkomst.

 1. Wij zijn bevoegd om, indien wij dit noodzakelijk of wenselijk achten voor een juiste uitvoering van de overeenkomst, derden in te schakelen. 
 2. Wij zijn niet verplicht door de afnemer gewenste bewerkingen/aanpassingen aan producten te doen of extra handelingen te verrichten. Indien door de afnemer gewenste bewerkingen/aanpassingen of extra handelingen worden gedaan, verplicht de afnemer zich tot vergoeding van alle kosten die hieraan zijn verbonden. Op diens verzoek zullen wij aan de afnemer vooraf de kosten offreren. 
 3. Wij zijn gerechtigd om bij of na het doen van een aanbieding/offerte of bij of na het sluiten van de overeenkomst, alvorens verder te presteren, van de afnemer zekerheid te verlangen, waaronder vooruitbetaling of betaling à contant op het moment van levering, voor de nakoming van diens verplichtingen.
 4. Indien de afnemer een of meer van zijn verplichtingen niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, diens rechtspersoonlijkheid verliest, wordt ontbonden, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, overgaat tot liquidatie of stillegging van zijn bedrijf, onder bewind wordt gesteld of op zijn vermogen geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd of indien een door ons verzochte zekerheid niet wordt gesteld of ons niet langer tot zekerheid strekt, is iedere vordering van ons op de afnemer dadelijk en ineens opeisbaar.

5. Levering.

 1. Levering vindt plaats aan het bij ons bekende bedrijfsadres van de afnemer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 
 2. Voor leveringen in Nederland worden bij een orderbedrag tot € 350 excl. btw orderkosten à €35 inrekening gebracht. 
 3. Voor leveringen in België worden bij een orderbedrag tot € 500 excl. btw orderkosten à €50 inrekening gebracht. 
 4. Voor overige leveringen in het buitenland zullen nader te bepalen orderkosten in rekening worden gebracht.
 5. Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren. 
 6. Wanneer de producten door de afnemer op de afgesproken dag niet zijn afgehaald of in ontvangst zijn genomen, zijn wij gerechtigd de gemaakte kosten, waaronder die voor opslag en verzekering, in rekening te brengen en zijn de producten voor risico van de afnemer. 
 7. De levering wordt geacht overeen te stemmen met de bijgevoegde vrachtbrief, afleveringsbon, pakbon of soortgelijk document en zonder uiterlijk waarneembare beschadigingen te zijn ontvangen, tenzij afnemer dit onverwijld meldt. 
 8. Afnemer is verplicht de levering te controleren. De producten worden geacht conform bestelling/order en onbeschadigd te zijn geleverd, tenzij afnemer binnen 8 dagen eventuele gebreken meldt.
 9. Bij gebreken zullen wij de geleverde producten terugnemen en hebben wij de keuze hetzij deze te vervangen door deugdelijke producten, hetzij de koopsom of de huidige waarde, indien deze lager is, van deze producten aan de afnemer te crediteren.

6. Transport.

 1. In het geval van ons onbekende omstandigheden die bij het leveren van de goederen extra tijdsbesteding of andere kosten met zich brengen, is de afnemer verplicht deze extra kosten aan ons te vergoeden.

7. Betaling.

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
 2. Betaling dient plaats te vinden door bijschrijving op een door ons opgegeven bankrekening. 
 3. Betaling dient te geschieden in euro’s.
 4. Indien de afnemer niet tijdig het door hem verschuldigde betaalt, komen alle invorderingskosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder incassokosten, ten laste van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van het door de afnemer verschuldigde bedrag, met een minimum van € 500. 
 5. Indien de afnemer niet op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, is de afnemer, zonder dat sommatie of voorafgaande ingebrekestelling vereist is, in verzuim, en is afnemer vanaf die dag aan ons bovendien de wettelijke rente voor handelsovereenkomsten verschuldigd. 
 6. Afnemer is niet gerechtigd tot verrekening van een vordering zijnerzijds met een vordering van ons.

8. Eigendomsvoorbehoud.

 1. Producten door ons aan de afnemer geleverd, uit hoofde van welke met afnemer gesloten overeenkomst dan ook, blijven eigendom van ons en wel tot op het moment dat de afnemer het door hem aan ons verschuldigde heeft voldaan, met inbegrip van renten, kosten, boeten en schadevergoedingen.

9. Overmacht.

 1. Indien wij door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan onze verplichtingen jegens afnemer kunnen voldoen worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: tekortkomingen van onze toeleveranciers.

10. Aansprakelijkheid.

 1. Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor schade van de afnemer die het directe gevolg is van een aan ons toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. 
 2. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de koopsom van de geleverde producten. 
 3. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of informatie door afnemer aan ons. 
 4. Wij zijn niet aansprakelijk voor gegeven adviezen of voor het niet geven van adviezen in de gevallen waarin de afnemer meent dat wel geadviseerd had moeten worden. 
 5. Een grond, die aanleiding zou kunnen zijn tot een vordering tot schadevergoeding, dient onverwijld nadat afnemer deze heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, schriftelijk aan ons kenbaar gemaakt te worden, doch uiterlijk binnen 12 maanden na levering. De daarop gebaseerde aanspraken moet afnemer binnen 3 maanden na deze kennisgeving in rechte geldend maken, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

11. Recht.

 1. Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten alsmede op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die tussen ons en de afnemer voortvloeien uit een door ons met de afnemer gesloten overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch, onverminderd ons recht de afnemer te dagvaarden voor de bevoegde rechter van zijn woonplaats. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt tussen ons en de afnemer uitgesloten.